Gebruiksvoorwaarden – Nieuw Roden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door D-Ranch Equine Living Center. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van D-Ranch Equine Living Center via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door D-Ranch Equine Living Center is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. D-Ranch Equine Living Center mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij D-Ranch Equine Living Center heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan D-Ranch Equine Living Center u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4 D-Ranch Equine Living Center behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met D-Ranch Equine Living Center.
1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van D-Ranch Equine Living Center voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2 Indien D-Ranch Equine Living Center constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag D-Ranch Equine Living Center zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan D-Ranch Equine Living Center zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3 Indien naar het oordeel van D-Ranch Equine Living Center hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van D-Ranch Equine Living Center of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is D-Ranch Equine Living Center gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4 D-Ranch Equine Living Center is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is D-Ranch Equine Living Center gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5 D-Ranch Equine Living Center behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 D-Ranch Equine Living Center onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal D-Ranch Equine Living Center dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2 D-Ranch Equine Living Center mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van D-Ranch Equine Living Center of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van D-Ranch Equine Living Center, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met D-Ranch Equine Living Center aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan D-Ranch Equine Living Center.
5.3 D-Ranch Equine Living Center is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1 D-Ranch Equine Living Center mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2 D-Ranch Equine Living Center zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin D-Ranch Equine Living Center gevestigd is.
7.3 D-Ranch Equine Living Center is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.4 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door D-Ranch Equine Living Center schriftelijk zijn aanvaard.
7.5 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.

Module Webshop

Indien D-Ranch Equine Living Center een webshop exploiteert zijn daarop de volgende bepalingen van toepassing.

Artikel 1. Prijzen en informatie

1.1 Alle op de website en in andere van D-Ranch Equine Living Center afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
1.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

Artikel 2. Totstandkoming koopovereenkomst

2.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod van D-Ranch Equine Living Center en het voldoen aan de daarbij door D-Ranch Equine Living Center gestelde voorwaarden.
2.2 Indien u het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt D-Ranch Equine Living Center onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 3. Herroepingsrecht

3.1 U heeft het recht de op afstand gesloten koopovereenkomst met D-Ranch Equine Living Center binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
3.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat u in een fysieke winkel zou kunnen.
3.3 U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
3.4 U kunt de koopovereenkomst binnen 14 dagen ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan D-Ranch Equine Living Center, of op andere ondubbelzinnige wijze aan D-Ranch Equine Living Center kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. D-Ranch Equine Living Center bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft u nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
3.5 Reeds door u (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding worden terugbetaald aan u op dezelfde wijze als dat u de bestelling heeft betaald. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft D-Ranch Equine Living Center de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij D-Ranch Equine Living Center aanbiedt het product zelf af te halen, mag D-Ranch Equine Living Center wachten met terugbetalen tot D-Ranch Equine Living Center het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.